Humanismus a jeho vliv na svět

Je to sbírka otázek a pochybností vyjádřených určitými názory.
» autor: Siorak
» archiv Úvahy / Ostatní
Nebojte, uvědomuji si, jak obšírné je tohle téma a snad mi odpustíte, že se zde nepokusím je vyčerpat jako celek, jen uvést zde několik myšlenek, kterými se v této oblasti občas zaobývám, tak jako možná kdekdo.

Začnu poněkud obecně. Tedy co vlastně humanismus je? Těžko na takovou otázku odpovědět jednoznačně, protože pojetí tohoto termínu je dost různorodé a jelikož to slovo je značně zevšeobecnělé, je pojímáno většinou intuitivně. A to ve smyslu, že lidský život má na světě nejvyšší cenu, která se nedá nijak vyčíslit a je potřeba dělat vše, aby byl co nejlepší. A to ve smyslu všeobecném, nejde tedy jen o ten náš život, jde o jakýkoli život.
Takové to pojetí v sobě ovšem obsahuje dosti paradoxů a umožňuje větší množství výkladů.

V zásadě jsou tu dva výklady – relativismus (individualismus) a univerzalismus (unifikace). Relativismus je blízký sekulárnímu pojetí, podmínkám konkurenčního prostředí kapitalismu. Jeho povaze odpovídá tvrzení „Každý sám je svého osudu strůjcem.“
Universalismus je založen na rovnosti, blízký je křesťanství, socialismu, tj. všemu, co hlásá, že je něco vyššího než vlastní osobnost – Bůh, stát ... V jeho základech je snaha o sociální rovnost (před Bohem, nebo před zákonem), biologická rovnost všech lidí nezávisle na původu a rase, někdy i ekonomická rovnost (komunismus).

Při takovémto podání a naší dnešní historické zkušenost vyplouvají jasně najevo silné i slabé stránky každého přístupu v čisté formě.

Začnu univerzalismem. Neřekl bych, že tu byl dříve, ale jsme z oblasti, která je historicky v doméně křesťanství. V čisté formě se jej v euroatlantické civilizaci nikdy nedařilo naplnit, praxe byla taková, že čím vyšší společenská vrstva (včetně kléru), tím obecně vyšší stupeň individualismu, který odpovídal a více vyhovoval jejím možnostem. Směrem níž, k lidu obecnému, se uplatňoval univerzalismus a byl úměrně postavení přijímán, protože život ve společenství vyhovuje nejvíce potřebám těch, kteří mají jen málo a jsou na nejnižších příčkách v hierarchii moci. Univerzalismus má mnoho velmi dobrých výsledků. Je tu existence zákonů, které mají platit pro každého stejně a skoro to tak je. Dokázal vybudovat velkovýrobu, která, marná sláva, se pyšní nesrovnatelně vyšší efektivitou, než malovýroba. Přinesl demokracii, nebo alespoň nedokonalou demokracii, která umožnila miliónům lidí zlepšit jejich životní podmínky. Vytvořil, vycházeje z křesťanské, určitou morálku, povědomí o tom, co dobré jest a co špatné.
Jenže univerzalismus má i značné slabiny, a to fenomén davu, xenofobii, ono „nejsou jako my“. Je snadné v takových podmínkách vypěstovat nacionalismus, rasismus, fašismus nebo komunismus. Mezi členy davu se myšlenka šíří rychlostí blesku a hlavně – je přijímána nekriticky. Zajímavým jevem spojeným nejen s univerzalismem je humanitární pomoc. Lidé, kteří jsou univerzalisté, většinou z nižších vrstev, jak jsem se zmínil, když se doslechnou, že divoši v Africe žijí v chatrčích, mnohdy zatouží v záchvatu misionářského entuziasmu poskytnout jim dobrodiní civilizace, protože ve svém univerzalismu si neumějí představit, že by oni divoši mohli vnímat tuto skutečnost jinak, než oni a po civilizaci nijak netouží. Tedy – něco z těch dobrodiní si dopřejí, když jim to někdo s dojatým úsměvem a slzou v oku strká pod nos, ale měnit kvůli tomu své zvyky se neodhodlají, nebo ani nejsou schopni. Podobá se to oné návštěvě paničky, tuším generálské, ve špitále plném invalidů, tak skvělě popsané Haškem ve Švejkovi. Humanita v čistě univerzalistickém prostředí je velmi často kontraproduktivní. Do Afriky kdysi takovíto humanisté, v té době to byli misionáři, nebo silně idealističtí jedinci, přivezli léky, naučili divochy mýtit pralesy (dřevo si odvezli jejich šéfové, aby nepřekáželo) a pěstovat zemědělské plodiny. Zpočátku to, jistě k jejich velkému zadostučinění, šlo dobře. Půda po přirozených porostech byla plná živin, stála ještě převažující pralesy zajišťovaly vláhu, divochů, předtím decimovaných nemocemi, predátory a kmenovými válkami bylo tak akorát, kolik tehdy prales mohl uživit. Pak se zvedla díky zemědělství produktivita, mohli mít více dětí, uživili je a navíc přežily – nemoci, predátoři a kmenové války o revír jaksi dost vypadly za hry. Zákonitě došlo jaksi k „přemnožení“ lidí. Počáteční humanitární pomoc snad i něco vyřešila, jenže počet obyvatelstva narůstal geometrickou řadou a humanitární pomoc ne. I objevil se následek dobře míněné humanitární pomoci. Milióny dětí umírají hladem. Po vyklučení pralesů ubylo pitné vody a vody jako takové. Spousta úživné půdy bylo zabráno těžařskými společnostmi a z původního biotopu zbyly jen rezervace. Za univerzalisty přišli totiž individualisté a řekli: „Uživte se sami lidi, tak se trochu snažte, neuživíme vás.“ A zkrátili humanitárni pomoc. A zvýšili těžbu. Prý to zaměstná více místních lidí a tak se jim pomůže. Smůla! Díky svému kulturnímu zázemí jsou nepoužitelní. Aha. Dovezeme z Evropy.
Úmyslně se tady nešířím o komunismu, který je jakýmsi elitním vrcholem univerzalistického humanismu. A o tom, že ve své snaze o jakéhosi imaginárního lepšího člověka, podobně jako fašismus, dospěl i ke genocidě. Tyto paradoxy jsou, jak předpokládám, dostatečně známy.

Teď něco o individualismu. Individualismus je stále zhusta zaměňován za egoismus, bezohlednost a prospěchářství. Nutno dodat, že i mnozí pravicově smýšlející lidé si jej právě s tím pletou, respektive berou si ideály individualistického humanismu do huby, když se jim to hodí. Myslí si, že být individualista znamená myslet jen na sebe. Pochopitelně tomu zastánci univerzalismu napomáhají, protože kdo nechce pro všechny totéž, to bude dle nich nejspíš egoista. Skutečný individualismus je něco zcela jiného. Prosazuje samostatné rozhodování a chování lidí tam, kde to jde a respekt k odlišnostem. Ve svém extrému bohužel i tam, kde to nejde. Vůbec to neznamená, že kdo se hlásí k pravici, jako správný individualista nemůže být fanatik. Správný individualista ne. Ovšem ten kdo prosazuje egoismus ve stádě, to není klasický individualista. Protože součástí individualismu je také respekt k suverenitě jiných osob. Je povětšinou názorem dobře zajištěných, vzdělaných vrstev, které se nemusejí moc zabývat tím, co budou zítra jíst a kde bydlet. A to je podle mého názoru hlavní příčinou toho, že euroatlantická kultura, která nabízí lidem nejvyšší životní úroveň, k němu tak tíhne. Individualismus – to je pohyb, konkurence, ale také respekt k pravidlům hry. Pokud se konkurenční firmy změní v monopoly, nastává pro ně konec individualismu. Nemusí se přizpůsobovat tlaku konkurence, protože žádnou nemají. Sami si stanoví své podmínky a ceny na trhu. Už nejsou ony pro zákazníka. Zákazník se stává unifikovanou jednotkou systému. Vidíme to v bankovním systému – sice je povícero bank, ale o tom, že za účet je potřeba platit mají mezi sebou jakousi nepsanou dohodu. Taktéž se to týká hypermarketů. Opravdu se v nich cítíte jako zákazníci? Snad někde, kde jsou dva podobné vedle sebe. Monopoly jsou typickým projevem univerzalisnu. Platí to i pro jejich nabídku. Například pořady v TV. Proč tam je asi tak mnoho mýdlových oper, soutěží, které jsou šity na unifikovaného diváka?
Individualismus je opakem globalizace, monopolizace světa, která vede k unifikaci, potlačení individuality. Stejným způsobem se projevoval reálný socialismus.
Slabinou individualismu je jeho snadné a časté zklouznutí do čisté ideologie sobectví, která zdůvodňuje své opodstatnění právě jeho potřebou.

Sobectví převlečené za individualismus, stejně jako hloupost,lenost, zkostnatělost v kabátě univerzalismu nejsou ve skutečnosti humanismem. Jsou spíše antihumánní. Ani jeden z těchto směrů dotažený do extrému není nakonec humanismem. Humanismus je totiž prazvláštní idea. Má sloužit člověku a ne idejím. Protože to je jeho cílem a definicí.
» 19.07.2008
» komentářů: 11

» 19.07.2008 - 17:53
Beepat:
Vzal jsi to pořádně z výšky ) Kdysi kdesi jsem slyšela názor, že každý „-ismus“ je špatně ... koneckonců i Ty to potvrzuješ mozaikou názorů popsaných ve své úvaze ... myslím, že je velmi mnoho úhlů pohledu, ze kterých se na to lze dívat ... klást vedle sebe pro a proti ... a mohli bychom tady strávit mnoho dlouhých filozofických let ) Moje zkušenost je zatím taková, že i ta nejlepší myšlenka může být během svého přenosu na velkou skupinu lidí zcela překroucena (otázkou zůstává, která je ta nejlepší myšlenka a kdo to posoudí ???)... co je úžasné pro deset lidí není reálné udržet v nezměněné podobě pro tisíc, milion lidí ... každý vnímá hranice svobody, štěstí, bohatství někde jinde ... byť vyřkneš jednu větu – z toho tisíce ji stejně nepochopí ani dva ... natož celá skupina. Bohužel MOC je něco, co blbne lidem hlavu ... a chtě nechtě v okamžiku, kdy přijde cokoli v podobě -ismu, znamená to, že někdo získává moc ... ať už individualistickou nebo univerzální ... stále narážíme na základní problém jednotlivec (vzdělaný, inteligentní nebo zrůda nebo kombinace obojího) versus ovladatelný/nezvladatelný dav ... Ráda bych poznala hodně velkou skupinu humanitně zaměřených lidí, kteří se respektují navzájem, není mezi nimi „šéf“, jsou a nebo nejsou si rovni (svým majtekem, postavením) a přesto mají konstruktivní společný cíl= spolupracují a respektují svobodu a individualitu lidí ve svém okolí a nejen tam ... a co víc zajímají se ne jen sami o sebe ... Otázkou je, pokud by takové skupiny byli a bylo jich hodně a měli blahodárný vliv na své okolí, co všechno by bylo jinak ... Tenhle vesmír je vesmír protikladů ... Bez smutku nepoznáš radost ... bez bídy bohatství ... těžko říct, proč to tak je ... možná jsme tu (na zeměguli) fakt proto, abychom něco pochopili ... sami o sobě, o pokoře, svobodě, lidství ... občas se do toho pěkně zamotám ...:o)
» 19.07.2008 - 18:34
Chancer:
Jsem nepříliš vzdělaný kluk, tudíž nebudu tahat rozumy
Humanismus jsem nikdy moc nemusel, prostě mi nepřišel na chuť. Podívej se třeba na komunisty. Říkáš, že jsou také humanisté. Všichni víme, jaké stopy zanechali...
Jako humanisté mi teď přijdou i Zelení!
Nejlepší je být prostě neutrálním realistou, vyznávat ve zdravé míře všechny hodnoty a nic přespříliš nepřehánět. A když už něco měnit, tak sám na sobě!!!
» 19.07.2008 - 18:38
Siorak:
Bee, díky za přečtení a názor. Podle mého mínění je velmi vyzrálý a kvalitní. Jednota je v různosti, jeden z dalších paradoxů tohoto světa. Přesto, že bychom se asi v mnoha věcech neshodli, což je přirozené, tak v tom, co jsi napsala se v podstatě shodujeme. Jen bych snad dodal – každý z nás jsme nejen osobnosti, jednotlivci, ale také součást davu a to ať chceme nebo ne. Jde jen o to, nakolik.
Že se jakákoli myšlenka zparchantí, jakmile se stane součástí -ismu? Ano, pokud součástí toho -ismu je fanatismus.
Hodně velkou skupinu .. nestačila by tady ta na literu? Už jsem si zvykl, ale byl jsem konsternován zjištěním, jak vyspělí a zároveň milí lidé tady jsou. Stačí si zajít na některou z diskusí serverů, jako je třeba Neviditelný pes. Člověk ihned pochopí ten rozdíl. Takže kromě toho, že jsme tu každý za sebe, tvoříme jakési Literácké společenství, které je moc fajn.
» 19.07.2008 - 18:44
Siorak:
Davide, díky za názor. Jsem rád, že tady humanismus jako myšlenka je, jen jsem chtěl poukázat na jisté extrémy, kdy zdánlivý humanismus přestane být humanismem. A to je třeba případ komunismu. Souhlasím s tebou, že je zde potřebný realistický přístup, což znamená racionální pohled, i když soucit hraje velkou roli. Soucitem lze bez rozumu totiž i zabít.
» 19.07.2008 - 19:03
Beepat:
Sio, naprosto s Tebou souhlasím ... jak už jsem napsala, je mnoho úhlů pohledu ... Modré nebe (Liter) je jedno z nádherných míst na Zemi a jsem moc šťastná, že můžu být jeho součástí ... Je tady tolik krásné člověčiny )
» 19.07.2008 - 20:00
sioned:
Taky zkusím definovat Humanismus:
Pojetí světa, kdy v centru zájmu je člověk, ne jako jednotlivec, spíš jako určitý pojem, evokující snahu o lidskost v životě, v přístupu k řešení problémů.
Lidský život je hlavní hodnota nebo spíš potenciál hodnot pro svět.
Podpůrný světový názor, hodně idealistický a samozřejmě že zneužitelný, jak jsi popsal.Ale podle mne stále hodně pokrokový svobodný názor,vidím v něm naději.:-)
» 19.07.2008 - 20:39
Siorak:
Siony, to není špatná definice! Souhlasím.
» 20.07.2008 - 10:16
gabkin:
Tak hele brácho. Dal jsem ti supertip. Sice mi z toho moudra jde hlava kolem, ale tak nějak moje vesnická úroveň vzdělání mi říká, že jsi pobouřen stavem společnosti a potřeboval jsi se vyjádřit.
Mám u tebe pivo, že jsem to dočetl i bez slovníku, ty máš u mě pivo, že se snažíš i lidi mého typu posunout kousek výš. Každopádně se sem vrátím dočíst komentáře, protože to už bych dnes nepobral.
Víš, na Berounce, v hospodě u Rozvědčíka jsem seděl vedle stolu, kde obědval RATH, a docela jsem cítil tu nevoli lidí kolem, a opodál kousek po proudu v památní síni Oty Pavla na mě sednul ten hnus z nacismu, kterému asi vděčíme i za to, že nikdy nepřečteme Fialového poustevníka, což by určitě také napsal.
Jo, vyšel jsem jak opařenej. Některé věci mi vadí. Jako třeba jak vysvětlit synovi, co to je politik. Jak mu srovnat v hlavě, že za europoslance Železného platíme jako stát arbitráže a proč Plzeňský pivovar mají jihoafričani a nám tady toho už moc v naší zemi nezbývá.
Jsem obyčejnej chlap, kterej si píše básničky a když se vytočí tak i nespisovnej, ale nějak moc často se stydím za svůj národ. Za ty, co to vedou a nás, co to tak necháme.
Víš, u nás na vsi, když někdo něco pohnojí, tak už se na to nepouští. Když se snaží, tak někdy snad... pod dozorem, ale ...škoda slov brácho, zas jsi mě dostal.
» 21.07.2008 - 12:34
Aťan:
Souhlasím s tím, jak jsi to popsal. Bohužel humanismus vždycky a ve všech obdobích lidstva prohrál s materialismem. Vážím si lidí, kteří tento boj nevzdávají a mírní prohru.
» 14.08.2008 - 20:41
drsnosrstej kokršpaněl:
Ejej... to je na dlouhou debatu k pivku, večeru nebo obojímu. Souhlasím s úvahou, co do smyslu a definice jednotlivých „větví humanismu“, něco mne až nadchlo – některé z těch věci, které si také myslím a až doposud jsem je nikoho neviděl/neslyšel vyjádřit takhle trefně.
Co říkám na humanismus na Zemi? Hm... byl by to dobrej nápad ...
Představuju si lidský myšlení jako takovýho panáčka, kterej může jít cestičkou doprava, kde se z něj stává velkej a silnej panák, soupeřící, naprosto soběstačnej, vedoucí menší panáčky, ochraňující, zastřešující... ale, jak jde, moc se vzdaluje od chápání těch ostatních a protože jim nerozumí a není na Zemi sám, používá na to co „prospěje jemu a tím pádem i společnosti“ čím dál víc síly... Nebo jde ten človíček doleva, shlukuje se s ostatními človíčky a společně dokážou úplně stejně hodně jako kdyby byli jeden velikej panák, a taky jsou soupeř, taky soběstační (až na to, že musí všichni bezpodmínečně tahat za jeden provaz a nikdo nesmí švindlovat a flákat se – pak to nefunguje), taky konkurenceschopní, také pomáhající a zastřešující... ale aby rostli a dokázali víc prosadit to co „prospěje jim a tím pádem i společnosti“, potřebují čím dál víc těch malých lidiček... až dojdou do bodu cesty, kdy začnou další lidičky do tahání za provazy nutit násilím... Tudíž: 1) ta cesta vede dokola, ať vpravo či vlevo, půjdou-li „přes mrtvoly“ vpřed, tak se tam někde, kam vlastně nikdo původně nechtěl sejdou
2) humanismus (např. v té definici, kterou tady položil sioned) je aplikovatelný na obě strany cesty, ale jen do určitého bodu cesty (extrému)... pak (nejlépe předtím) to chce zastavit a použít rozum, protože pravda je nejen uprostřed (jak říká kýčovité pořekadlo), ale taky nestojí na jednom místě, tudíž je třeba za ní měnit směry společnost proto potřebuje být na cestách rozdělená ve dví, aby praváci tahali za nohy příliš rychlé leváky a naopak... pak si obě skupiny mohou pěstovat (mají-li na to dostatek rozumu /což my v Evropě už jakž takž.../ pro okrasu cesty) humanismus tak, a tohle si fakt myslim... prostoduše zcela
» 26.12.2008 - 10:46
PatriceB:
Krásná úvaha sioraku. Pojď, půjdeme spolu objevovat humanismus v nás dvou... Co ta na to?
Předchozí: Co děláte osobo! | Následující: Školní výlet v roce 2061

© 2011 - 2023 libres.cz | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku
Ceske-casino-online.cz

Online hry zdarma.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.