VÝZVA NA OBRANU KNIH

...dal jsem to už na fórum, ale čím víc upozornění, tím líp...do komentu jsem dal část článku o dopadu zvýšení DPH, ale teď jsem ho přidal v plném znění(kromě tabulek) i sem...
» autor: čubík
» archiv Úvahy / Ostatní
.
Případná osobní podpora zde: http://www.sckn.cz/index.php?p=vyzva#formular

Ekonomičtí ministři zveřejnili plán daňové reformy, podle níž by se měla zvednout DPH na knihy z 10 % na 20 %. Takové zvýšení vážně ohrožuje budoucnost českých knih (viz přiložená analýza). Svaz českých knihkupců a nakladatelů proto vydal
Výzvu na obranu knih,

kterou hodlá předložit vládě a českému parlamentu. Prosím, seznamte se s jejím textem, šiřte ji a podpořte ji svým podpisem. Knihkupce žádáme, aby Výzvu vyvěsili ve svých prodejnách a umožnili její podpis rovněž svým zákazníkům. Nakladatele žádáme, aby s Výzvou seznámili rovněž své spolupracovníky – autory, překladatele, editory, redaktory, typografy, tiskaře. Ostatní, kterým není osud českých knih lhostejný, zejména školy, knihovny, kulturní zařízení, ale i čtenářskou veřejnost, žádáme o šíření Výzvy podle svých možností.
Svůj souhlas můžete vyjádřit podpisem na podpisových arších, elektronicky na formuláři na této stránce, případně i podpořit na Facebooku na stránce Výzva na obranu knih.

Průběžné informace o našem společném úsilí zabránit uplatnění likvidační sazby DPH najdete na konci této stránky a na Facebooku.

Děkujeme za každou pomoc.

Jménem představenstva SČKN:

Vladimír Pistorius
předseda SČKN

Jiří Fraus
člen představenstva SČKN

Marek Pečenka
člen představenstva SČKN

Marcela Turečková
členka představenstva SČKN
.
.
.
DŮSLEDKY ZVÝŠENÍ DPH PRO KNIHY
Zvýšení DPH na knihy bude mít mimořádně nepříznivý vliv na českou knižní produkci, na čtenářské návyky a následně i na celkovou vzdělanost celé společnosti.
Podle výzkumu čtenářské gramotnosti a schopnosti využít nabyté vědomosti v praxi patří ČR v rámci zemí OECD mezi podprůměrné,1 navíc mezi 5 zemí, v nichž se počet mladých lidí s nedostatečnou úrovní čtenářských kompetencí (těch, kteří by proto mohli mít problémy při uplatňování se v dalším životě) nejrychleji zvyšuje. Mezi patnáctiletými je podíl takovýchto žáků 23 %. Všechny politické strany mají ve svých programech podporu vzdělanosti, ale ve skutečnosti k tomuto vývoji jen nečinně přihlížejí. Česká republika, na rozdíl od vyspělých evropských zemí, knižní produkci ani čtení mládeže, které jsou základem vzdělanosti každé společnosti, dlouhodobě prakticky nijak nepodporuje a v posledních letech jim naopak spíše podráží nohy. Už zvýšení sazby DPH na knihy v letech 2008 a 2010 mělo prokazatelně negativní vliv na celou tuto sféru. Další zvýšení na 20 % pak bude mít pro české knihy důsledky ještě mnohem horší: výrazně poklesne počet vydávaných titulů, zanikne řada menších nakladatelství a knihkupectví, mladší generace si odvyknou knihy číst. To vše se bude dít postupně, knihy budou mizet v tichosti, aniž by si toho politici či veřejnost byli vědomi.

1. DPH V EVROPĚ
Nut¬nost chránit a podporovat vydávání knih formou nižší sazby DPH, anebo do¬konce formou speciální výjimky, je v Evropě všeobecně sdílená. Průměr DPH na knihy ve vyspělých evropských zemích je mezi 5–6 %. Ve čtyřiadvaceti zemích ze sedmadvaceti zemí EU není DPH na knihy vyšší než 10 % a vyšší sazba než 12 % se naopak uplatňuje pouze v Dánsku a Bulharsku. Nulové DPH se na knihy uplatňuje ve Velké Británii, Irsku, Norsku a Chorvatsku. V osmi zemích EU (jedná se vesměs o menší země, vědomé si nutnosti podpory národní kultury – Maďarsko, Švédsko, Řecko, Estonsko, Finsko, Litva, Rumunsko a Lotyšsko) se na knihy uplatňuje nižší DPH než na potraviny!
Zvýšení DPH na knihy na 20 % by postavilo ČR do skupiny zemí s nejvyšší sazbou v Evropě. Kromě vyspělého Dánska, které vysokou daň kompenzuje velkorysým podpůrným programem, sem patří již jen Bulharsko (20 %), Albánie (20 %), Ukrajina (20 %) a Bělorusko (18 %).

2. POKLES PRODUKCE NOVÝCH KNIH
Jakékoliv zvýšení DPH má pro knižní produkci mnohem fatálnější následky, než pro jiné oblasti hospodářství. Důvodem je skutečnost, že na rozdíl od oblečení či léků, je kniha zbytným zbožím a lidé si ji při vyšší ceně prostě nekoupí, resp. koupí si méně výtisků (nemluvě o tom, že při celkovém zdražení životních nákladů budou šetřit právě na nákupu knih, i kdyby se nezdražily). Zvýšení DPH v oblasti knih má dva důsledky:
• Částečně se promítne do zvýšení knižních cen a v důsledku toho si lidé kupují méně knih.

• Nakladatelé ovšem nemohou do koncové ceny promítnout celý nárůst DPH, protože zvýšení ceny nad určitou psychologickou hranici je kontraproduktivní: lidé si knihu již nekoupí. Zmenší se proto objem tržeb, které se z prodeje vrátí nakladateli, což povede k tomu, že řada knižních projektů dříve reálných přestane být ekonomicky únosná. Bude proto vycházet méně titulů. Tuto tendenci dokládají Hlášení o neperiodických publikacích, která každoročně sestavuje Národní knihovna ČR.

Počet každoročně vydaných titulů rostl od poloviny 90. let, stejně jako v jiných evropských zemích, v průměru zhruba o 4 % ročně. Mezi lety 2008 a 2009 však nastal obrat a počet vydaných titulů v České republice v posledních dvou letech stejně rychle klesá. Tento jev bezpochyby rovněž souvisí se zvýšeními DPH v roce 2008 a 2010 (vydávání knih je proces s velmi dlouhou setrvačností a příprava nového titulu zřídkakdy trvá kratší dobu než 9–12 měsíců, často i déle, takže důvody poklesu vydaných titulů je nutno hledat z větší části již o rok dříve).
Tento nepříznivý vývoj se zdaleka netýká jen beletrie, která tvoří dnes jen asi 26 % knižní produkce. Veškeré negativní důsledky dopadnou s ještě větší silou na odborné publikace, školní a vysokoškolské učebnice, jejichž produkce dlouhodobě výrazně klesá, a také na knihy pro děti. Během dvou let od roku 2008 klesla produkce odborných titulů o 16 % a produkce vysokoškolských učebnic dokonce o 27 %.
Knižní trh má jen omezenou možnost kompenzovat zvýšení DPH zvýšením koncové ceny, protože zvýšení koncové ceny o 10 % by radikálně snížilo počet čtenářů ochotných si knihu za vyšší cenu koupit a zvýšení koncové ceny odpovídající navýšení DPH by tedy nejenže nepřineslo zvýšení tržby, ale naopak její snížení. Většina zátěže způsobené zvýšením DPH tak bude ležet na výrobcích a prodejcích – nakladatelích a knihkupcích.

Část tržeb, která připadá na nakladatele, se používá na uhrazení investice potřebné k vydání knihy, tedy na přípravu, výrobu a distribuci knihy (mzda redaktora, typografická úprava, lektorské posudky, nájem, telefony atd.). Zvýšení DPH o 10 % sníží prostředky získané nakladatelem z každého titulu v průměru ne o 10 %, ale asi o 22 %! To je velmi drastické snížení ekonomické efektivity vydávání knih, jehož důsledkem bude, že se řada knižních projektů ponoří pod obzor rozumného rizika a výrazně se proto sníží počet vydávaných titulů. Klesne produkce velkých nakladatelství a malá zaniknou. Zhruba o 8 % se sníží také absolutní velikost knihkupecké marže potřebné k udržování chodu knihkupeckých prodejen a mnoho menších knihkupectví zanikne.
Uvedené jevy, tj. pokles produkce knih a pokles jejich nákupu, jež by v případě dlouhodobějšího působení byly krajně nepříznivými pro celkovou vzdělanost české společnosti, lze spojovat i s jinými příčinami, především s ekonomickou krizí. Nicméně zvýšení DPH v roce 2008 a 2010 se na nich bezesporu výrazně podepsala a lze se jen s obavami domýšlet, co přinese nové navýšení DPH o dalších 10 %.
Z pasti zvýšení DPH na papírové knihy nepomohou v krátko- či střednědobém časovém horizontu ani e-knihy. Analýzy ukazují, že navzdory očekávání nepřinesou e-knihy zásadní cenovou redukci. Jejich ceny se dnes pohybují zhruba kolem 70 % cen knih papírových. Podíl na celkovém knižním trhu dosahuje v USA zhruba 2–3 %, přičemž ve vyspělých zemích Evropy je tento podíl o více než řád nižší. Vysoké DPH ovšem působí jako brzda nejen u knih papírových, ale i při uplatňování a rozšiřování knih elektronických. V případě e-učebnic mohou dokonce náklady růst o výrobu multimédií a dalších SW aplikací.

3. ZVÝŠENÍ DPH NA KNIHY OHROŽUJE ZEJMÉNA PRODUKCI UČEBNIC A ODBORNÝCH PUBLIKACÍ
Vydávání velkého množství knih je obecně považováno za značný přínos pro národní kulturu a vzdělanost národa. Vlastní literatura rozvíjí mateřský jazyk i národní identitu v globalizujícím se světě. Psané slovo nemůže nahradit jiné médium. Kniha je základním nositelem myšlenek, které ovlivňují lidské konání.
Výuka tzv. čtenářské gramotnosti je jednou z klíčových oblastí sledovaných v národních vzdělávacích soustavách ekonomicky vyspělých zemí (vedle matematické gramotnosti a přírodních věd). Rozvinutá čtenářská gramotnost ovlivňuje schopnost vnímání klíčových informací z jakéhokoliv textu a do značné míry tak ovlivňuje možnosti chápání ostatních oblastí vzdělávání. Česká republika dosahuje v mezinárodních srovnáních tzv. čtenářské gramotnosti dlouhodobě podprůměrných hodnocení, přičemž trend je v poslední dekádě sestupný.
Kniha byla doposud vždy dostupná pro všechny sociální skupiny obyvatel. Zdražení knih a zúžení jejich nabídky, zejména v oblasti naučných knih a učebnic, povede jednoznačně ke snížené dostupnosti vzdělávání pro všechny a k „rozevírání nůžek“ mezi sociálně silnou a slabou skupinou obyvatel. Trend zvyšování rozdílů ve znalostech dětí ze sociálně silných a slabých rodin potvrzují mezinárodní výzkumy (např. tzv. PISA v zemích OCED).

Chystané zvýšení DPH na knihy je cestou na evropskou periferii. Povede k výraznému poklesu množství vydávaných titulů, sníží přístup k novým myšlenkám a informacím a sníží tak konkurenceschopnost České republiky, zvýší čtenářskou negramotnost a z ní plynoucí problémy nových generací při uplatňování se v dalším životě. Je to cesta, která doposud patřila v rámci evropských zemí pouze Bulharsku, Albánii, Ukrajině a Bělorusku.
.
.
.
» 06.03.2011
» komentářů: 30

» 06.03.2011 - 10:20
ewon:
vím o věci prd. Pořádně nevim k čemu se ta 20% daň vztahuje a taky je to jen možná moje snaha se hádat. Ale přijde mi, že zrovna u knih vůbec nevadí, když budou o 10 procent dražší. (u potravin nebo všech nezbytnejch věcí to chápu ale u knih? to je to pro někoho likvidační?)
PS: sorry, že nečtu ty odkazy, možná by tam byly odpovědi na to, co se ptám.
» 06.03.2011 - 10:43
čubík:
...já bych řekl, že potraviny jsou sice důležité, mít kde bydlet za slušnou cenu také, ale – kultura je něco, co člověka povznáší nad úroveň pouhého spotřebitele, kterému stačí pívo, guláš a cimra s pelechem(když to poněkud zjednoduším)...
...kultura nás odlišuje od zvířat a zvýšenou sazbou DPH 20%, by nastal pozvolný úpadek, který objasňuje mnohem zasvěceněji než já tento článek: DŮSLEDKY ZVÝŠENÍ DPH PRO KNIHY
Zvýšení DPH na knihy bude mít mimořádně nepříznivý vliv na českou knižní produkci, na čtenářské návyky a následně i na celkovou vzdělanost celé společnosti.
Podle výzkumu čtenářské gramotnosti a schopnosti využít nabyté vědomosti v praxi patří ČR v rámci zemí OECD mezi podprůměrné,1 navíc mezi 5 zemí, v nichž se počet mladých lidí s nedostatečnou úrovní čtenářských kompetencí (těch, kteří by proto mohli mít problémy při uplatňování se v dalším životě) nejrychleji zvyšuje. Mezi patnáctiletými je podíl takovýchto žáků 23 %. Všechny politické strany mají ve svých programech podporu vzdělanosti, ale ve skutečnosti k tomuto vývoji jen nečinně přihlížejí. Česká republika, na rozdíl od vyspělých evropských zemí, knižní produkci ani čtení mládeže, které jsou základem vzdělanosti každé společnosti, dlouhodobě prakticky nijak nepodporuje a v posledních letech jim naopak spíše podráží nohy. Už zvýšení sazby DPH na knihy v letech 2008 a 2010 mělo prokazatelně negativní vliv na celou tuto sféru. Další zvýšení na 20 % pak bude mít pro české knihy důsledky ještě mnohem horší: výrazně poklesne počet vydávaných titulů, zanikne řada menších nakladatelství a knihkupectví, mladší generace si odvyknou knihy číst. To vše se bude dít postupně, knihy budou mizet v tichosti, aniž by si toho politici či veřejnost byli vědomi. 1. DPH V EVROPĚ
Nut¬nost chránit a podporovat vydávání knih formou nižší sazby DPH, anebo do¬konce formou speciální výjimky, je v Evropě všeobecně sdílená. Průměr DPH na knihy ve vyspělých evropských zemích je mezi 5–6 %. Ve čtyřiadvaceti zemích ze sedmadvaceti zemí EU není DPH na knihy vyšší než 10 % a vyšší sazba než 12 % se naopak uplatňuje pouze v Dánsku a Bulharsku. Nulové DPH se na knihy uplatňuje ve Velké Británii, Irsku, Norsku a Chorvatsku. V osmi zemích EU (jedná se vesměs o menší země, vědomé si nutnosti podpory národní kultury – Maďarsko, Švédsko, Řecko, Estonsko, Finsko, Litva, Rumunsko a Lotyšsko) se na knihy uplatňuje nižší DPH než na potraviny!
Zvýšení DPH na knihy na 20 % by postavilo ČR do skupiny zemí s nejvyšší sazbou v Evropě. Kromě vyspělého Dánska, které vysokou daň kompenzuje velkorysým podpůrným programem, sem patří již jen Bulharsko (20 %), Albánie (20 %), Ukrajina (20 %) a Bělorusko (18 %).
.
» 06.03.2011 - 13:02
Aťan:
Neměl jsem nejmenší problém to podepsat. (Kdyby mě zavřeli, postarej se o Janu...)
» 06.03.2011 - 13:14
čubík:
...tihle akorát zavírají knížky, Aťane a Janu si klidně nech, je od Tebe moc zhýčkaná...já se rád v noci vyspím...:)
» 06.03.2011 - 13:34
Konec konců:
Dívala jsem se na tu stránku, ale bohužel nemohu podepsat, prý je to dočasně mimo provoz, či co to tam psali... tak já nevím...
» 06.03.2011 - 14:30
čubík:
...ono se to asi zasekává, protože chce podepsat moc lidí...skoro každou vteřinu jeden člověk...
» 06.03.2011 - 18:13
ewon:
autority a srovnání se státy je velice výmluvné... ale stejně mám pocit, že sníženou cenou (tj. spíš stejnou) se vzdělání nezachrání. Ano asi je to likvidační pro malá nakladatelství, může to být likvidační pro začínající autory. Mě osobně ten rozdíl ceny nepřijde tak velký, ale ano ve velkém počtu se to může projevit. Dokonce jsem chtěl říct, kdo kulturu chce ať si za ní zaplatí.
Přemýšlím, jestli je to barbarství...
-zvýší se taky: kina, divadla, národní památky- nevím co ještě? budou taky protestovat? Rovněž bych se mohl ptát: kolik peněz jde od státu na filmy. (nevím). A jsou filmy kulturnější? (samozřejmě tyto otázky tu nechci řešit). Jen mi jako první přišlo- když jsem viděl odkaz na tu výzvu: zdraží se knihy no a? Za jídlo za týden v menze utratím víc než za cenu knih dejme tomu na měsíc- ale spíš na půl roku- zkrátka mi ty peníze nepřijdou tak podstatné, abych se kvůli tomu bouřil. Z hlediska společnosti si nejsem jistý, jaké to má důsledky.
» 06.03.2011 - 18:23
ewon:
jinak vím, že to není fér, ale:
„Žádáme proto českou vládu a české poslance, aby dalším daňovým zatížením knih, novin a časopisů nebránili volnému toku informací a výměně myšlenek.“
(je to moje osobní zášť, ale vůbec by mi nevadilo, kdyby většina novin, (vlastně všechny) a časopisů byla tak dvakrát dražší... aby ubylo trošku toho volného toku informací.)
pokračuje:
„Nedopusťme, aby se Česká republika svou kulturní politikou ocitla na periferii Evropy. “
(to už se dá chápat... jen na ukázku, jak to působí, kdybych to vypustil)
» 06.03.2011 - 18:36
ewon:
http://www.sckn.cz/docs/DPH-Prohlaseni-Vedeni-UCL_AV_CR.pdf „Máme zároveň zkušenosti s důsledky zvyšování sazby DPH. Ta u nás za poslední tři roky
vzrostla z 5 na 10 %, rovněž tedy o dvojnásobek, nominálně nicméně jen o 5 procentních bodů (2009
z 5 % na 9 %, 2010 z 9 % na 10 %). Čtenářská šetření zároveň ukázala, že se mezi roky 2007 a 2010
významně snížil počet obyvatel republiky starších 15 let, kteří za rok koupí alespoň jednu knihu.
Pokles to byl více než třetinový: ze 71 % v roce 2007 na 46 % v roce 2010.“ Jak chápu text já: kdyby se s daní nehýbalo: k poklesu počtu lidí co si za rok koupí víc než jednu knihu by nedošlo? Druhá otázka: kdyby daň byla nulová- kupovalo by si knihy víc lidí než v roce 2007?
» 06.03.2011 - 18:36
ewon:
sorry, že to tak zaplácávám.
» 06.03.2011 - 18:44
čubík:
...je to Tvůj postoj a budiž Ti přán...
...ale s přístupem: když chceš knížky, tak si je pěkně natvrdo zaplať, bychom to dotáhli do...tam
...pokud jsi si přečetl povídání, které jsem přiložil a máš názor, jaký máš(je dobré si přečíst ještě další články, které se k výzvě vztahují – jsem to tu nechtěl zahlcovat), nemám už co dodat – tam je řečeno vše a mnohem výstižněji a zasvěceněji, než bych to mohl napsat já...
...ale že k výzvě přibývá každých pár vteřin další podpis, to také o něčem svědčí...jsou to vesměs lidé vzdělaní, či vzdělávající se, kteří mají rozhled, protože čtou...včera večer tam bylo cca 54tisíc podpisů – dnes cca 64tisíc...
» 06.03.2011 - 18:52
čubík:
...jen zaplácávej, od toho jsou přeci komenty...:)
...kdyby byla daň nulová, tak by nám bylo hej...a to nejen čtenářům, ale i knihkupcům, vydavatelům, překladatelů, ilustrátorům aj. „podnikatelům“ – v úvozovkách proto, že jsou to vesměs nadšenci, kteří se na knížkách kdovíjak nenabalíkujou(ty velké knihovní domy nepočítám)...takových lidí, kteří dělají svou práci a zároveň i koníčka, bysme si měli vážit a podporovat je...zvlášť v dnešní době, která člověka nutí, aby myslel pořád na ty zasr... prachy...
» 06.03.2011 - 21:42
zenge:
Zvýšení DPH je likvidační zkus se informovat kolik má z knihy marži autor,vydavatel atd..už teď se čte málo ..hlavně děti a mládež kterou táhne více počítač
a koupit knihu si rodina s už teď napnutým rozpočtem rozmyslí a knihy jsou podle mne zásek do duše kterou každý potřebuje pro utváření svých vnitřních světů,morálky... která určuje obraz světa budoucího .Jestliže položíme knihu do regálů vedle klobás a vibrátorů a piva ve stejné sazbě tak si sice v důchodu (jestli nějaký bude)budeme číst leda tak Blesk a jiné slátaniny...je smutný že už teď vím že ten boj podpisy a petice je předem prohraný:(
» 06.03.2011 - 21:56
čubík:
...ve všem s Tebou souhlasím, Zenge, ale – nač stahovat kalhoty, když brok je ještě v dálce...:)
...podpisů přibývá každý den cca 10 tisíc a rozhodovat o dph se bude za pár měsíců...to už jich bude hafo, pak si i ten nejblbější politik uvědomí, že jít proti proudu není politicky zdravé, protože tím ZVÝŠENÍM lidi jen NASEROU...
» 06.03.2011 - 22:05
čubík:
... a podpisuje se hodně studentů, vzdělaných lidí, i těch tzv. obyčejných...lidi kteří čtou, mají přehled, jsou budoucností tohoto národa...ne ti, kterým stačí spláchnout nějaký ten žvanec, užít si(pokud možno, aby to mozek nebolelo) a tím to pro ně hasne...
...kultura je to, co člověka zušlechťuje...a to naše společnost potřebuje, jak prase drbání...
» 06.03.2011 - 22:11
zenge:
Kéž bys pravdu měl...
..když jsem byl v učení tak si pamatuju jak se podepisovala petice proti Temelínu
a co tam bylo jmen:)
» 06.03.2011 - 22:17
čubík:
...já myslím, že to vyjde...tolik voličů nemůžou přece ignorovat...jen vzpomeň, na kroužkovací akci při posledních volbách, to sklaplo mnohým, kteří byli předem vysmátí – třeba Ivánkovi Langerů...:)
» 06.03.2011 - 22:24
ewon:
já čtu samý nekulturní tady na literu . (zadarmo)
Jako podpisy nic proti tomu, docela by mě zajímalo kolik lidí to podpíše...
Docela je mi i sympatický to, když to lidi dělaj pro zábavu- a je pravda, že jim timhle postojem říkám: tak nazdar.
Co se týče kultury- to vnímám jako složitej problém... Skoro se dá říct, že to je „nemocná celá společnost“. Jediný smysluplný mi přijde říct- rodina, co má napnutej rozpočet si tu knížku rozmyslí. -Je to možný. Ale rozmyslí si jí kvůli těm 10% ceny navíc nebo kvůli ceně jako takový? Když to vezmu z pohledu prachů: tak si myslim, že knihy díru v rozpočtu taky neudělaj (ale hádám), takže by to klidně mohli vyjmout. Ale časáky a noviny bych klidně zdanil . Nemaj třeba cigára ještě větší daň? Já myslim, že takovej blesk si lidi rádi koupěj i dražší.
» 06.03.2011 - 22:27
ewon:
a ještě: to budou dražší i knihovny?? (problém mají současní autoři a vydavatelé...) Jako nejsem si jistý, ale vychází mi, že kvalitu knih nelikviduje jejich cena, ale nezájem čenářů.
» 06.03.2011 - 22:41
čubík:
...nezájem čtenářů a cena knih, jsou spojité nádoby...vezmi si, že spousta lidí(zvláště ženy) mají kolem 10tisíc měsíčně...vždyť kdo dělá pokladní v supermarketech a pod...a hodně z nich jsou samoživitelky, nebo mají muže s podobným platem, takže počítají s každou korunkou...ale když nejsou jen pouzí spotřebitelé a chtějí i nějakou tu kultůru – zvláště pro děti, tak jim chtějí koupit i obrázkovou knížku, pěknou pohádku aj...a to by se mělo zdražit...
...i důchodci mají hluboko do kapsy a to jsou většinou lidé, kteří si zvykli číst(jako moje máma) a knížky by jim moc chyběly...můžou si ji sice půjčit, ale mít ji jen pro sebe, to je přeci krásné sobectví...:)
...stejně ji ale někomu půjčí...
» 06.03.2011 - 22:47
zenge:
Je asi pravda že nezájem o čtení nedělá jenom cena
pryč jsou doby kdy večer byla jenom knížka dnes těch podmětů mají děti hodně .Je to o výchově škola ,rodiče atd...a také o kvalitě psaní vychází spoustu braku
a když kolikrát vezmu v knihkupectví do ruky knihu tak je mi smutno nejen z obsahu ale i z kvality: vazba,lepený rozpadající se stránky šitý horkou jehlou.....
..Ale stejně si myslím že kultura knížky,divadla,kina...by měla mít sazbu jinou než chlast a žrádlo
» 06.03.2011 - 23:03
čubík:
...to fakt, že kdo byl ke knížkám už v mládí NENUCENĚ veden, tak mu připadá naprosto přirozené číst, protože má z toho prožívání dějů vnitřní uspokojení a radost, kterou nic nemůže nahradit...vždyť listovat v knize, je neporovnatelné s pohledem do toho nejvymakanějšího e-booku...ten je šikovnej, ale knížku nemůže nahradit – není přece dostatečně lákavý k polaskání...:
...vidím hodně lidí třeba v metru, jak si čtou...je to svým způsobem postižení, ale krásné...:)
» 06.03.2011 - 23:16
zenge:
Až umře knížka umře svět
je to jako s fotkama
dokud jsem měl starej Zenit
..tak fotek plnou krabici
která přežije další generace jako fotky mé prabáby
jsem zvědav kolik flešek,CD Romů bude za sto let funkčních a půjdou přehrát a kdo..kde a na čem je bude prohlížet
...tak pravil staromilec:)
» 06.03.2011 - 23:33
čubík:
...já ale myslím, že hodně lidí si chce udržet duševní zdraví třeba tím, že se vrací ke starým věcem, které byly stavěné a zhotovené tak, aby(oproti nynějším) vydržely co nejdéle...a tak to bude i s knížkama...
...u fotek nevím, digitální jsou pohodlné(já třeba fotím už jen na mobil – nejsem starým způsobem focení postižen)...jde jen o to, kdo zachová tu vůni poctivé práce, pro budoucí generace...
» 06.03.2011 - 23:50
čubík:
...ale je fakt, že dřív, kdy si lidi sami vyvolávali fotky(i můj bejvalej švára), tak jich měli mnohem míň a tím si více dávali pozor, co fotí...kdežto dneska jich nastřílí hromadu a pak jsou tím zahlceni...
» 08.03.2011 - 20:53
umělec2:
Tak teď budu asi za hajzla, ale když se zvýší u nás DPH přispějet to naopak ke vzdělanosti. A jak je to možné? Prostě lidi se budou nuceni učit cizé jazyky a kupovat knihy tam kde je to DPH nižší, avšak ve skutečnosti je tam cena knih vyšší. Lékaři vyhrožovali odchodem a zůstali... Oni na nás nikde nečekají. Zvolit si skupinu lidí a ovlivňovat je rádoby moudrem trefně zaměřenou není až takové umění. Dřív chodilo k volbám 99% lidí a de facto všichni souhlasily. Dnes má každý právo svobodné volby a tuto by měl využít tedy pakliže je ve všech souvislostech tuto schopen posoudit. Nesouhlasím se zvýšením DPH na knihy, nesouhlasím s rozkrádáním republiky, chci žít důstojně v důchodu. Tak nevolte ty voly a šmejdy, udělejte něco s tím a knihy zůstanou kde mají. Nejdřív a pomalu přichází zatrpklost a pak nezájem...
» 08.03.2011 - 21:06
umělec2:
Ještě jsou tu knihovny kde je to zadarmo a má 80-ti letá máma tam každý týden chodí. Pak taky to, že na každého čecha připadá v dení dávce asi za 60,-Kč alkoholu což činí 1.800,-Kč za měsíc a že by se nenašlo v tomto kdyby se tedy chtělo nějaká ta koruna na knihu? Chodím občas i do antikvariátu, levné knihy ke známým a tak. Kdo chce číst čte a ty ostatní mají holt jinou zábavu. Tak to chodí. Přiznám se, že čtu i brak tedy noviny a myslím, že i to patří k všeobecnému přehledu. Je zde spousta těch co by to klidně zdanily. Taky jim čokoládu a ta je taky zbytečná, tu tedy možná taky. Mám rád trenky a to je plýtvání látky tak proč ne i ty? Žárovky které svítí taky zrušíme protože se nemusí v noci číst. Kola by se taky mohla zdražit jelikož se může chodit pěšky. Prostě se mi nelíbí tyto Tvé názory s kterými nemohu souhlasit jelikož jsou vytrženy z kontextu všech ostaních a neméně důležitých věcí. Víš třeba že na invalidy je v rozpočtu 50% toho co loni?
» 08.03.2011 - 23:40
čubík:
...nesouhlasíš s mými názory, že jsou vytržené z kontextu, hmm...a zatím děláš to samé...!
.
...tyhle věci o kterých píšeš jsou tak složité a propojené, že o nich my dva nemůžeme mít v úplnosti páru...zákonitě proto vnímáme jen jistou výseč...
...semlel jsi tu spoustu věcí na hromadu a tak nemá cennu, abych Ti na to jednotlivě odpovídal, nejsem filosof, sociolog, právník, statistik ani žádný analyzátor...
...jen mě prostě sere, že ve vyspělých státech jsou knížky zatíženy mnohem menší daní, nebo žádnou(teď se teda opakuju) a my tu jako blbci budem mít daň 20%, zrovna jako Bulharsko, Albánie, Ukrajina...těm se chceš teda rovnat...?
...jo, jsou tu knihovny, antikvariáty, ale když si bude chtít koupit knížku někdo, kdo žmoulá v kapse každou korunu, tak co...?
...rozpočty na kultůru se stahujou a i ty knihovny musí šetřit a kde pak budou brát prachy na ty tvoje předražený knížky...?
...no, myslím, že jsem řekl už všechno a nemá smysl se už nějak široce rozepisovat...je to stejně k hovnu...bude to, co bude...sejde se tolik podpisů, kolik se sejde...a vláda vyslyší, nebo ne...
» 10.03.2011 - 00:43
pejrak:
já takovej čtenář...
už neví jak potlačit vzdělání,možná,že blbci líp poslouchají ...neprotestují...drží „hubu“ a krok a ti „nahoře“,co na všechno mají je řídí...
Předchozí: Nevěra | Následující: Dělnická

© 2011 - 2023 libres.cz | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku
Ceske-casino-online.cz

Online hry zdarma.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.